Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie Nr 2 "Słoneczko" w Polkowicach

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. polkowicki

Polkowice

Adres

11 - go Lutego 18

59-101 Polkowice

NIP

692-10-63-205

Telefon

76 749 73 73

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

Informacje dodatkowe

Przedszkole Miejskie nr 2 jest najstarszym obecnie przedszkolem w Polkowicach. Funkcjonuje od 1971 roku. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Krystyna Krzyżaniak.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy. .

Obecnie w naszym przedszkolu bawi się i uczy się 125 dzieci w pięciu grupach wiekowych.

Zapisując dziecko do naszego przedszkola będziecie Państwo jego współgospodarzami poprzez podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących naszej placówki.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
od godz. 6.00 do godz. 16.30

Zadania ustawowe

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup

Status prawny

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
*Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,poz. 425 z 1991r. z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3,poz.19 z póź.zm.).
4. Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 marca 1991r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej
5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach.

Struktura organizacyjna

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.

Majątek Przedszkola

Przedszkole posiada osobowość prawną, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminy.
Majątek stan na 31.12.2016
Budynek o powierzchni użytkowej: 775,08 m2
Powierzchnia gruntów nieruchomości 4773 m2
wartość majątku:
środki trwałe - 790 649,98
pozostałe środki trwałe - 198 937,45

Rejestry prowadzone przez Przedszkole

Kancelaria przedszkola prowadzi rejestry:
zarządzeń Dyrektora
pieczęci
dziennik korespondencji
kartotekę przydziału środków ochrony indywidualnej
druków ścisłego zarachowania
wydanych upoważnień 
składnica akt
Rejestry dostępne są w sekretariacie Przedszkola. Udostępnianie danych, które zawierają odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2010 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 55929
25 stycznia 2017 14:24 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
25 stycznia 2017 14:23 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
31 marca 2016 09:36 (Administrator ) - Aktualizacja danych.